Συνδεθείτε or Εγγραφείτε to make a submission.

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.
 • Η μελέτη δεν έχει δημοσιευθεί προηγουμένως, ούτε είναι προς εξέταση από άλλο περιοδικό (ή έχει παρασχεθεί εξήγηση στα σχόλια του συντάκτη).

  The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • Το αρχείο της μελέτης, είναι σε μορφή αρχείου εγγράφων OpenOffice, Microsoft Word ή RTF.

  The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Όπου είναι διαθέσιμες έχουν παρασχεθεί οι διευθύνσεις URL που αφορούν τις αναφορές.

  Where available, URLs for the references have been provided.
 • Το κείμενο να έχει διαστήματα μεταξύ των λέξεων (1 διάστημα) και να χρησιμοποιείται γραμματοσειρά μεγέθους 12. Στο κείμενο να προτιμάται η πλάγια γραφή, αντί της υπογράμμισης (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες και οι πίνακες να τοποθετούνται στο κείμενο στα κατάλληλα σημεία.

  The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • Το κείμενο τηρεί τις απαιτήσεις όσον αφορά το στυλ αλλά και τις προϋποθέσεις (όσον αφορά τη βιβλιογραφία) που περιγράφονται στις «Οδηγίες προς τους Συγγραφείς».

  The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.