Είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Διόρθωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας με Τεχνητές Χορδές μία Μέθοδος Αναπαραγώγιμη και Εφαρμόσιμη στην Καθημέρα Καρδιοχειρουργική Πράξη;

  • Φώτης Μήλας
  • Αριστοτέλης Πάνος
  • Σίλβιο Βλαντ
  • Μελέτιος Κανάκης

Περίληψη

H ελάχιστα επεμβατική, βιντεσκοπική πλαστική επιδιόρθωση της μιτροειδούς βαλβίδας, είναι μία αναφαινόμενη μέθοδος στον τομέα της Καρδι-
οχειρουργικής. Παρόλο που για το χειρουργό αποτελεί μία περισσότερο περίπλοκη μέθοδο, για τον ασθενή είναι λιγότερο τραυματική και παρέχει ταχύτερη ανάρρωση.1,2 Σε αμιγή πρόπτωση της οπίσθιας γλωχίνας χρησιμοποιείται μία ευρεία ποικιλία παραδοσιακών τεχνικών εκτομής της γλωχίνας και με-
ταφοράς των τενοντίων χορδών.3

Δημοσιευμένα
2017-07-12
How to Cite
ΜΉΛΑΣ, Φώτης et al. Είναι η Ελάχιστα Επεμβατική Διόρθωση της Μιτροειδούς Βαλβίδας με Τεχνητές Χορδές μία Μέθοδος Αναπαραγώγιμη και Εφαρμόσιμη στην Καθημέρα Καρδιοχειρουργική Πράξη;. hellenicjcardiol, [S.l.], v. 57, n. 5, july 2017. Available at: <https://www.hellenicjcardiol-gr.gr/index.php/hjc/article/view/76>. Date accessed: 17 june 2021.
Ενότητα
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ